четврток, декември 15, 2005

BEALA DI SUPRA

BEALA DI SUPRA : La sinur anamisa di Machidonie shi Albanie , tu poala di Cheatra laia shi Ciuma , s-afla hoara armaneasca Beala di Supra . Pisti 1400 di metre analtsime , Beala di Supra cama mult u mushutesc analtele chipite di muntsiljei , anvalite ana shi a-nclo cu padure stupusite di cupaci shi dif ac , mare pashune , mushate vinite izvorur , shi multe fantanj cu apa aratse di munte . Tu un asha bun ambient , iu s-antu cunuscute apile di vale Belitsa shi tremurare di padur mplini di ponj di cupaci shi dif ac , intsasuta di cantitsli di pulj uturachi ar aflata multe locur spirituale , biserits , manastirur shi pishtere .
Shi nu ma atsea . Beala di Supra shi bealicianjli san perifanj de facto ca shi aza , diparte tu munte poate si z-veada una multu cunuscuta shi importanta cale di antica – Via Ignatsia , cale tsi u leagã Sãlun cu Draci .
Pi singura cale Via – Ignatsia este fundat manastiru Aiu Clim. Dupa scriatura al Teofilac Ohridatlu , aist manastir u are construit Aiul Clim ca rezidentsie di veara ; dupa scriatura di 1891 .
Importantsa al aistu manastir , cum shi ali hoara Beala di Supra , este ninga cama mare ca s-shtiba hipoteza ca ninga tu eta 2 , apostol Pavle ahurhi su lardzeasca pi idea crishtiname .
Asha , hoara Beala di Supra , ca shi hoarle alante , sha are istorie ti nash .
Numa vleacia ali Beala di Supra era Dinbeala , tsi s-ancleama an sus , la mushuteatsa este andzeana .
Vreare shi dor mare ta sa anyeadza bana tu Beala di Supra , avea tuts . Asha , tu anlu 1976 s-funda asotsiatsia “ Sots a loculu natal Beala di supra “ . Aza putem sa spunem , ca tu hoara are pisti 200 di case ti discurmare , shi nu sa shtie cai e cama mushata .Ma nu poate sis z-burasca ti Beala di Supra , a snu u adutseam aminte purtatoara a horiljei , Ail Paraschevia .
Adarata este tu eta 19 shi acatsa loc di 200 m2 cu analtsime di 15 di metre . Mushuteatsa ali Aia Parashchevia este fapta di zografu Nicola di Lazaropole tu anlu 1826 . Nainte a oltare , aista bisearica are mare iconostas cu multe scumpe iconj . Iconostasu are 40 di iconj , di cai naidominanta este ali Aia Parashchevia , Aia Maria shi hristoulu , Aiu Naum, Aiu Iovan Vladimir shi Aia Marena , adarate dupa afinitets al Armanjli .