недела, декември 18, 2005

sutsata "punte" struga

 Posted by Picasa

сабота, декември 17, 2005

 Posted by Picasa

четврток, декември 15, 2005

BEALA DI SUPRA

BEALA DI SUPRA : La sinur anamisa di Machidonie shi Albanie , tu poala di Cheatra laia shi Ciuma , s-afla hoara armaneasca Beala di Supra . Pisti 1400 di metre analtsime , Beala di Supra cama mult u mushutesc analtele chipite di muntsiljei , anvalite ana shi a-nclo cu padure stupusite di cupaci shi dif ac , mare pashune , mushate vinite izvorur , shi multe fantanj cu apa aratse di munte . Tu un asha bun ambient , iu s-antu cunuscute apile di vale Belitsa shi tremurare di padur mplini di ponj di cupaci shi dif ac , intsasuta di cantitsli di pulj uturachi ar aflata multe locur spirituale , biserits , manastirur shi pishtere .
Shi nu ma atsea . Beala di Supra shi bealicianjli san perifanj de facto ca shi aza , diparte tu munte poate si z-veada una multu cunuscuta shi importanta cale di antica – Via Ignatsia , cale tsi u leagã Sãlun cu Draci .
Pi singura cale Via – Ignatsia este fundat manastiru Aiu Clim. Dupa scriatura al Teofilac Ohridatlu , aist manastir u are construit Aiul Clim ca rezidentsie di veara ; dupa scriatura di 1891 .
Importantsa al aistu manastir , cum shi ali hoara Beala di Supra , este ninga cama mare ca s-shtiba hipoteza ca ninga tu eta 2 , apostol Pavle ahurhi su lardzeasca pi idea crishtiname .
Asha , hoara Beala di Supra , ca shi hoarle alante , sha are istorie ti nash .
Numa vleacia ali Beala di Supra era Dinbeala , tsi s-ancleama an sus , la mushuteatsa este andzeana .
Vreare shi dor mare ta sa anyeadza bana tu Beala di Supra , avea tuts . Asha , tu anlu 1976 s-funda asotsiatsia “ Sots a loculu natal Beala di supra “ . Aza putem sa spunem , ca tu hoara are pisti 200 di case ti discurmare , shi nu sa shtie cai e cama mushata .Ma nu poate sis z-burasca ti Beala di Supra , a snu u adutseam aminte purtatoara a horiljei , Ail Paraschevia .
Adarata este tu eta 19 shi acatsa loc di 200 m2 cu analtsime di 15 di metre . Mushuteatsa ali Aia Parashchevia este fapta di zografu Nicola di Lazaropole tu anlu 1826 . Nainte a oltare , aista bisearica are mare iconostas cu multe scumpe iconj . Iconostasu are 40 di iconj , di cai naidominanta este ali Aia Parashchevia , Aia Maria shi hristoulu , Aiu Naum, Aiu Iovan Vladimir shi Aia Marena , adarate dupa afinitets al Armanjli .

Sutsata "PUNTE" Struga

TI NOI

Sutsata PUNTE Struga este organizatsie nuguvernamente, nuprofitabila, nupartisca, registrata legal shi legitima di 26/07/2005 an.
Aista organizatsie este multietnica, cu actsentu ti afirmarea cultura shi traditsie armaneasca, anamisa cai are shi ecsperts di cama parts:
cultura

literatura
educacia
economy
*****************************************

MISIE

Stiriusire a culturiljei pista promovare, afirmarea shi aparare a ahardzirle culturale tu comuna Struga.
*****************************************

SCUPO

* Afirmare a ahardzirle culturale pisti organizare campanja public-a shi tribina public-a.
* Afirmate a ahardzirle culturale cai ar importansa ti aveare a traditsiile culturale tu comuna Struga.
**************************************

ACTIVITATS

* Afirmare a ahardzirle culturale pisti organizare:
- campanja public-a
- tribina public-a
* Disfatsere dialog multiethnic.
Astritseare a minduirli ahundos pisti sutsilje shi colaborare cu culture diferite tu comuna Struga.
* Organizare emisiile pi limba armaneasca ti afirmare cultura shi traditsie armaneasca la radio shi tv.
* Editsie pi mes BILTEN (PUNTE) pi dao limbe (armaneasca - machedona)
* Angatan a folclorlu armaneascu, pisti formare a sectsie ti priadrare a portu armaneascu, folclor shi alui promovare.
*******************************************

STRUCTURA

ADUNARE
(tuts membri)

Prezidentu
Gramatic
Casier
Comitet executive - (5) membre
Comitet di controla - (3) membre

Coordinator di sectsii

Folclor
Literature
Istoria
Educatsie
Tim di proecte

*******************************************

Sutsata “PUNTE” Struga
Str. Partizanska 31a / 6330 / Struga
Machedonia
****************************************


Prezidentu:
D-r.arh. Vanghel Dunovschi
Gramatic:
Costo Marinoschi
Casier:
Iadranca Dunovscha

e- mail:
punte.arman@gmail.com