среда, јули 13, 2005

Protseslu evolutiv a elementu Armãneascu tu localitatsli di Struga

Protseslu evolutiv a elementu Armãneascu tu localitatsli di Struga continuedzã sum ahoria cãftãr .
Alor inerea tu aistu reghion cade tu chiroulu cãndu Imperia Turtseascã amintã strãmbã nuputerea tu dao ghiumitatea a etiljei XVIII .
Cu alor scundeare di terorlu nuvidzut al Ali Pasha di Ianina , cum shi di bandile di caciats , armãnjli di Epir shi Albania , dislocuirã tu urute shi dipãrtoase locur a muntile Iablanitsa , avãrligã izvorile di aroulu Belitsã . Aclo li locuirã alor locur di cãtun , Beala di Supra shi Beala di Ghios .
Continuare compact a horli armãneashts , iuva pãn di ghumeta a etiljei tricutã , adutsea shi puteare ti avligharea a fisiljei armãneascã tu alor ramur etnic .
Ma atsea , cu scãdeare a horli Beala di Supra shi Beala di Ghios , tu aistu reghion ca hor armãneashts , s-featsirã tu una mãna protsesur intenziv tu misticarea anamisã armãnj shi alte etnicume .
Chireare a limbiljei parinteascã este una di alacsir di baza tsi aistu elementu u bãneadzã , nai-cama multu tu aistu chirou ( chiroulu tricut dit sone ) .
Ma napoi sentimentu ti alor arãdãtsinã etnic este disfaptã shi lja partea la multe membre al aistu element , nafoarã di fapte alãcsir etnic.