среда, јули 13, 2005

BEALA DI SUPRA


S-aflã mardzina di not ascapitat tu Machedonii . Este fundata ca hoarã sum muntile Iablanitsa , tu bitisita a etiljei XVIII .
Beala di Supra s-aflã pi 1350 di metre pisti amare shi ti atsea pote z-dzãtseam ca dalihena este hoarã muntoasã .