среда, јули 13, 2005

BEALA DI GHIOS

S-aflã mardzina di not ascapitat tu Machedonii . Este fundata ca hoarã sum muntile Iablanitsa , tu bitisita a etiljei XVIII .
Beala di Ghios s-aflã pi analtsime di 750 di metre pisti amarea sum muntile Iablanitsa . Hoarã area caracter di hoarã di cãmpu , s-aflã tu loc iu aroulu Belitsa iese di tu clisurã shi intrã tu cãmpu .

BEALA DI SUPRA


S-aflã mardzina di not ascapitat tu Machedonii . Este fundata ca hoarã sum muntile Iablanitsa , tu bitisita a etiljei XVIII .
Beala di Supra s-aflã pi 1350 di metre pisti amare shi ti atsea pote z-dzãtseam ca dalihena este hoarã muntoasã .

Protseslu evolutiv a elementu Armãneascu tu localitatsli di Struga

Protseslu evolutiv a elementu Armãneascu tu localitatsli di Struga continuedzã sum ahoria cãftãr .
Alor inerea tu aistu reghion cade tu chiroulu cãndu Imperia Turtseascã amintã strãmbã nuputerea tu dao ghiumitatea a etiljei XVIII .
Cu alor scundeare di terorlu nuvidzut al Ali Pasha di Ianina , cum shi di bandile di caciats , armãnjli di Epir shi Albania , dislocuirã tu urute shi dipãrtoase locur a muntile Iablanitsa , avãrligã izvorile di aroulu Belitsã . Aclo li locuirã alor locur di cãtun , Beala di Supra shi Beala di Ghios .
Continuare compact a horli armãneashts , iuva pãn di ghumeta a etiljei tricutã , adutsea shi puteare ti avligharea a fisiljei armãneascã tu alor ramur etnic .
Ma atsea , cu scãdeare a horli Beala di Supra shi Beala di Ghios , tu aistu reghion ca hor armãneashts , s-featsirã tu una mãna protsesur intenziv tu misticarea anamisã armãnj shi alte etnicume .
Chireare a limbiljei parinteascã este una di alacsir di baza tsi aistu elementu u bãneadzã , nai-cama multu tu aistu chirou ( chiroulu tricut dit sone ) .
Ma napoi sentimentu ti alor arãdãtsinã etnic este disfaptã shi lja partea la multe membre al aistu element , nafoarã di fapte alãcsir etnic.

ARMÃNAME

ARMÃNAME

Tu loc
si him
pasiv shi cumandusits ,
u slipseascã s-ãnvitsãm
s-cumandusim
shi colaborãm .

Atumtsina
shi chiroulu uspupsim
ta su misurãm
dupa …..

To atsea ispetea
shi anoastã tihe
prioritatea u-shibã
determinatã di anoastã
personal talentu

Z-bãnãm
shi ta snã aflãm
tu un variabil
shi niprividzutã lume

cai , shi , mash
nidispãrtsãtã bucatã
e shi
ARMÃNAME .

понеделник, јули 11, 2005

Cultura shi identitet armanjlor di Struga-Machedonii

Buna dzua al tutulor tsi na mutreascu